I. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oziroma prijavnice/voucherja, ki jo skleneta Atur travel d.o.o. (v nadaljevanju Atur travel) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se odloči za nakup določenega turističnega aranžmaja ali druge storitve, ki jih ponuja Atur travel ali druga pooblaščena turistična agencija.

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil turistični aranžma. Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani https://www.atur-travel.si oziroma na katerikoli drugi spletni strani, kjer Atur travel kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Atur travel in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.

II. CENE

Cene so določene s programom potovanja in veljajo od dneva objave programa.

Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi in ipd.) ter morebitna ostala doplačila. Končna cena turističnega aranžmaja je sestavni del pogodbe o potovanju.

Atur travel si pridržuje pravico do spremembe cene programa najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, Atur travel pa potniku povrne vplačani znesek.

Atur travel lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Atur travel ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem oziroma v tujini.

Atur travel lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža/zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje/zvišanje cene aranžmaja nastopili. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

III. STORITVE, VŠTETE V CENI

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja ter organizacija potovanja.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi.

IV. POSEBNE STORITVE

Posebne oziroma dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti ipd.) in so zanje predvidena doplačila.

V primeru, da so v ponudbi pri posameznem aranžmaju navedene posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

V. PRIJAVA

Potnik lahko rezervira turistični aranžma, ki ga nudi Atur travel v svoji ponudbi, v poslovalnici Atur travel ali pooblaščeni agenciji oziroma na daljavo. Ob rezervaciji Atur travel in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki velja tudi kot potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob rezervaciji je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino ter rezervacijske stroške.

Atur travel za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške v višini 5,00 € na prijavnico pri enodnevnih potovanjih – izletih in 10,00 € na prijavnico (vavčer) za vse ostale turistične aranžmaje. Pri sestavi kompleksnih ponudb Atur travel zaračuna rezervacijske stroške v višini 20,00 €.

Potnik je dolžan posredovati resnične in v celoti pravilne podatke. V primeru, da potnik ob rezervaciji ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Rezervacija potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (IX. točka teh splošnih pogojev). Šteje se, da pogodba začne veljati, ko jo podpiše naročnik oziroma potnik, pa tudi s samim plačilom potnika, ne glede na to, ali je pogodba podpisana ali ne.

Za zavezujočo rezervacijo se poleg izrecne pisne rezervacije oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov rezervacije, konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik opravil zavezujočo rezervacijo, ali rezervacija, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Če se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča ne za potnika ne za organizatorja v primeru višje sile ali “stop bookinga”.

VI. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik plača na transakcijski račun Atur travel ali pri pooblaščeni agenciji. Rezervacija je potrjena, ko ima Atur travel sredstva na transakcijskem računu.

Ob prijavi potnik plača prijavnino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, ter rezervacijske stroške. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu.

V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali pooblaščena agencija ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju in Atur travel ravna po določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in rezervacijski stroški zagotavljajo jamstvo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za oziroma pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, možnost udeležbe oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/vavčer); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje.

VII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik lahko kadarkoli pred začetkom turističnega aranžmaja odstopi od pogodbe o paketnem potovanju.

Potnik ima pravico do odstopa od pogodbe o paketnem potovanju na prodajnem mestu, kjer je rezerviral potovanje. V primeru, ko potnik odstopi od pogodbe o potovanju, lahko Atur travel zahteva od potnika plačilo ustrezne in upravičene odstopnine (stroški odpovedi).

Višina odstopnine je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega paketa. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, si Atur travel pridržuje pravico, da zadrži rezervacijske stroške. Pri tem je potnik dolžan pokriti tudi administrativne in druge dejanske stroške, ki so pri tem nastali (npr. rezervacijski stroški, stroški vizumov, zavarovanj, letalskih pristojbin itd.).

Višina odstopnine je odvisna od preostalega časa do začetka turističnega aranžmaja in znaša:

  • do 30 dni pred odhodom administrativni stroški v višini 20 EUR,
  • od 29 do 22 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 30 % cene aranžmaja,
  • od 21 do 15 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 40 % cene aranžmaja,
  • od 14 do 8 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve – 60 % cene aranžmaja,
  • od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja,
  • Neudeležba brez odstopa od pogodbe – 100 % cene aranžmaja.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odstopa od pogodbe o potovanju s strani potnika drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob odstopu od pogodbe o potovanju mora potnik podpisati ustrezen dokument, ki mu ga v podpis ponudi prodajni svetovalec. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da od pogodbe o potovanju ni odstopil.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Atur travel, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil organizatorju

V primeru spremembe programa na željo potnika ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Atur travel, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Atur travel poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

Potnik oziroma organizator potovanja na zahtevo potnika lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Prenos na tretjo osebo je možen zgolj na podlagi pisnega obvestila ali obvestila po elektronski pošti s strani potnika in vsaj sedem dni pred začetkom turističnega aranžmaja. Za vsako tako spremembo Atur travel zaračuna potniku rezervacijske stroške. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški izvajalcev zaradi odstopa in spremembe, pa Atur travel zahteva povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

VIII. ODSTOPNINA ZA PRIMER ODSTOPA OD ARANŽMAJA ali ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI pri ZAVAROVALNICI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino. Sporazum o odstopnini se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačane odstopnine le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Odstopnina znaša 5 % cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da plačilo odstopnine ni mogoče.

Ne glede na plačano odstopnino ima Atur travel v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do zadržanja rezervacijskih stroškov ter pravico do zadržanja zneska vplačane odstopnine. V primeru, ko je predmet pogodbe nakup letalske vozovnice, Atur travel poleg rezervacijskih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačane odstopnine torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za rezervacijske stroške, vplačila odpovednega rizika in TSC. Atur travel v takem primeru ne nosi odgovornosti in tudi ne finančnega bremena za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali drugih turističnih storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški ipd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila turističnega aranžmaja na podlagi plačane odstopnine v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred začetkom potovanja. Kot začetek potovanja, ki se začne z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom, se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel ključe nastanitvenega objekta (običajno ob 14.00 uri).

Če potnik potovanja ne začne na dan, ki je določen kot začetek potovanja in od potovanja pred začetkom pisno ne odstopi, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačane kupnine za turistični aranžma na podlagi plačane odstopnine. Pri turističnih aranžmajih, pri katerih ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odstopnine, če se na dan začetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Šteje se tudi, da potnik ni začel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli utemeljenih razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo na začetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil plačila za turistični aranžma na podlagi plačane odstopnine. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odstopnine v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o upravičenem razlogu za odstop od pogodbe o potovanju.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

V primeru, da potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, pri kateri je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

IX. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI TURISTIČNE AGENCIJE

Atur travel si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odpove potovanje ali spremeni program potovanja. Atur travel si pridržuje pravico do odpovedi potovanja  pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju, navedeno število potnikov, vendar najpozneje 7 dni pred predvidenim odhodom, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.

Če v programu ali v pogodbi o potovanju ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
– za potovanje z avtobusom – najmanj 35 potnikov po avtobusu;
– za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov v posamezni skupini;
– za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini;
– za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

V primerih, ko Atur travel izrecno pisno jamči odhod oziroma zagotavlja odhod, potovanja ne more odpovedati, razen v primeru višje sile.

Atur travel si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Atur travel pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev pogodbe o potovanju, če je nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih, nepričakovanih in neodvrnljivih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila, ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov ter dejanje tretjih oseb, ki niso odvisni od volje stranke in ji stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti. Atur travel potniku ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane po pogodbi o potovanju zaradi višje sile.

Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

Atur travel lahko odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z Atur travel, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Atur travel.

Atur travel si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Atur travel ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Atur travel mora o taki spremembi nemudoma obvestiti potnika, ki mora spremembo pisno potrditi.
Atur travel ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med trajanjem potovanja. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da Atur travel odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Atur travel o kakršnikoli naknadni spremembi programa potnika nemudoma obvesti. Če Atur travel oziroma drug organizator potovanja odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do plačila celotne kupnine za turistični aranžma. Potnik nima pravice do povračila rezervacijskih stroškov in ne do vračila plačila premije za zavarovanje rizika odpovedi, zavarovanja, sklenjenega pri zavarovalnici oziroma vračila vplačila odstopnine.

Atur travel ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da zaradi izrednih okoliščin, ki jih Atur travel ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, stanje v kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Atur travel namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

Atur travel ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v hotelu ali na prevoznem sredstvu.

X. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

Atur travel ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku.

Vsi programi, kjer nastopa Atur travel kot posrednik, so posebej označeni, Atur travel je kot posrednik naveden na prijavnici/voucherju.

Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Šteje se, da Atur travel prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa.

XI. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

V primeru telefonske prodaje se pogodba šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Atur travel. Potnik je dolžan plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik ne plača v tem roku se šteje, da pogodba ni sklenjena.

V primeru telefonskega naročila oziroma prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko naročil program.

Potnik ima v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga.

XII. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA

V primeru naročila oziroma prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na internetni strani Atur travel.

V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletni strani Atur travel nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oziroma ponudbe.

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program Atur travel prek interneta.

Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da storitev nikoli ni bila naročena.

Potnik ima v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navedbe razloga.

XIII. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Atur travel bolj kot navedbe v programu. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato Atur travel ne jamči za popolnost in točnost podatkov ter njihov izgled.

Objavljene internetne strani hotelov služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije na hotelskih straneh Atur travel nima vpliva in zanje ne odgovarja.

XIV. OBVESTILO PRED ODHODOM

Za vse programe, ki vključujejo letalski prevoz, potnik najkasneje 7 dni pred odhodom prejme obvestilo, ki vsebuje dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program.

Če obvestila v tem roku ne prejme, se mora obvezno oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je prijavil, osebno ali po telefonu, sicer bo Atur travel domneval, da je obvestilo prejel.

Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki.

XV. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve.

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti sporočiti na kraju samem, vodji potovanja oziroma organizatorju potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji.

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem programu. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Atur travel le-te vsebinsko ne obravnava.

Brez pisne reklamacije Atur travel ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Atur travel reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja.

Atur travel je dolžen pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu.

Atur travel ne bo obravnaval reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ni grajal.

XVI. UPORABA PODATKOV

Atur travel vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Atur travel.

V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

XVII. POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in Atur travel za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik mora ob prijavi oziroma do roka, ki je naveden v programu, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države, v katero potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Atur travel tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku ureja vizum Atur travel, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma Atur travel  potniku ne vrača. Posredovanje Atur travel pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni programa, ampak se plača posebej.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.

XVIII. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika Atur travel.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

XIX. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument.

Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.

V primeru, da so v programu navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

Atur travel ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

XX. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika.

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki so veljavni v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je bila prevoznik in izpolnjenega izroči predstavniku letalske družbe, en primerek pa zadrži zase. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

Atur travel ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

XXI. POTOVANJE Z OTROKI

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje.

V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa.

XXII. KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije nastanitvenih objektov navedene v programih Atur travel so označene s številom zvezdic oziroma kategorijo objektov.

Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po predpisih države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani Atur travel, zato Atur travel zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno Atur travel.

Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.

XXIII. NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu.

Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oziroma hotelirja; Atur travel nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

V primeru zamude prevoznika ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev šteje čas od približno 12. ure do približno 12. ure naslednjega dne. Enako velja za zgodnje odhode iz hotela.

Sobe so načeloma vseljive po 12. uri na dan prihoda, zapustiti jih je potrebno zadnji dan do 10. ure. Hotelski hišni red je potrebno spoštovati ne glede na uro prihoda oziroma odhoda letala ali ladje.

Dodatna ležišča so v večini hotelov pomožne postelje z železnim ogrodjem, v apartmajih pa raztegljivi kavč.

Zaradi podnebnih razmer se mrčesu ni moč popolnoma izogniti niti v hotelskih objektih. Priporočamo uporabo insekticidov in električnih vtikačev proti komarjem.

Plaže so v večini turističnih krajev javne in jih posamezni hotelirji le upravljajo (ležalniki, senčniki, bari). Čiščenje plaž je naloga lokalne uprave, čeprav si navadno za čistočo plaže prizadevajo tudi hotelirji.

V primeru, da temelji plačani program na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka programa, zadnji dan pa je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00 ure, razen če je v programu drugače navedeno.

XXIV. POSAMEZNA NASTANITEV V DVOPOSTELJNI SOBI

V primeru posamezne prijave za nastanitev v dvoposteljni sobi, lahko potnik prepusti Atur travel da se le-ta potrudi najti potnika na istem programu, s katerim bo delil sobo oziroma, ki je pripravljen z njim deliti sobo.

Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo za primer, da Atur travel takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ne uspe najti.

V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu programa.

XXV. ZIMOVANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Atur travel ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s Splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

XXVI. PONUDBE “V ZADNJEM HIPU” ALI “LAST MINUTE”

Vsa ponudba v zadnjem hipu oziroma “last minute” programi so glede imena hotela nastanitve zgolj informativni.

Ime hotela boste izvedeli pri predstavniku Atur travel v kraju nastanitve, razen če je v programu drugače določeno.

XXVII. PONUDBE “VSE VKLJUČENO” ALI “ALL INCLUSIVE”

Določeni objekti nudijo ponudbo “vse vključeno” ali “all inclusive”, kjer cene vključujejo praktično vso ponudbo npr. hrano, večino pijač, športne aktivnosti, animacijo itd.

Ponudba »all inclusive« oziroma »vse vključeno« se razlikuje tako od destinacije do destinacije, kot tudi od hotela do hotela. Za večino hotelov nižje kategorije (3 ali 4 zvezdice), ki nudijo tovrstno ponudbo velja, da izrazu »all inclusive« bolj ustreza naziv polni penzion, saj povečini zajema zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo ob obrokih, ki je načeloma zgolj točena. Ponudba »all inclusive« je vezana na hotelski hišni red prihoda v hotel in odhoda iz hotela, načeloma od 12. do 12. ure, ne glede na čas odhoda na letališče.

XXVIII. MEDCELINSKI PROGRAMI

Prijave potnikov za medcelinske programe sprejema Atur travel in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60-dnevnega roka.

Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30% vrednosti programa in stroške rezervacije, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom programa.

V primeru potnikove prijave na program znotraj 60-dnevnega roka pred pričetkom potovanja Atur travel ne jamči razpisanih pogojev programa, ampak trenutno najugodnejše pogoje.

Atur travel ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevozniki spremenijo, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Atur travel ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

XXIX. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe Atur travel je že vključen davek na dodano vrednost.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Ti Splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave Splošnih pogojev.